Trải nghiệm gói PT70
PT70
70.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 30 GB
TAI PT70 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói PT120
PT120
120.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 60 GB
TAI PT120 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói NA90
NA90
90.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 15 GB
TAI NA90 Gửi 9084
Đăng ký
Trải nghiệm gói NA120
NA120
120.000 đ - 30 ngày
Dung lượng - 20GB
TAI NA120 Gửi 9084
Đăng ký

PT90

Dung lượng : 45 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI PT90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

PT120

Dung lượng : 60 GB
Giá cước : 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI PT120  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

NA120

Dung lượng : 20GB
Giá cước : 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI NA120  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

NA90

Dung lượng : 15 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI NA90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

HD90

Dung lượng : 8 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI HD90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

NA120

Dung lượng : 20GB
Giá cước : 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI NA120  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

NA90

Dung lượng : 15 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI NA90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

PT90

Dung lượng : 45 GB
Giá cước : 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp : TAI PT90  gửi  9084
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký